दिसम्बर 26, 2006

बिन्दुमात्रं विशिष्यते !

Posted in Sanskrit at 4:09 अपराह्न द्वारा koham

Peanuts

कियदुत्तमाय भवति यदि सुलभतया एवं कर्तुं शक्नुमश्चेत् । याः घटनाः वार्ताः अस्मान् बाधयितुमर्हन्ति ताभ्यः वयं अस्माकं मनसि प्रवेशमेव न दद्मः । चिन्ताग्रस्ताः न भवेम । चिन्ता यदि बाधयति प्रायः रात्रौ निद्रा नागच्छति । म्लानमुखः भूत्वा तिष्ठति च | आसक्तिः न भवति ।
यथा :

चिन्तायाश्च चितयाश्च बिन्दुमात्रं विशिष्यते ।
चिता दहति निर्जीवं चिन्ता दहति जीविनाम् ॥

परन्तु किं कुर्मः? जीवने चिन्ता एव मा भवतु इति सर्वेषाम् अभिलाशा भवति एव । परन्तु यदा कदा चिन्तायाः आक्रमणं भवत्येव । तदा प्रायः स्नेहितैः साकं सम्भाषणं कुर्मः वा यानि कार्याणि अस्मभ्यं रोचते तानि कार्याणि कुर्मः । यदि सन्तोषं प्राप्नुमः चिन्तां विस्मर्तुं शक्नुमः । यथा आङ्ग्लभाषया वदन्ति “Laughter is the best medicine” इति । सुभाषितमपि अस्ति खलु :

सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते ।
शुष्कैस्तृणैः वनगजा बलिनो भवन्ति ।
कन्दैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम् ।
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम् ॥

अलं चिन्तया !!

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

Connecting to %s

%d bloggers like this: