नवम्बर 19, 2006

गद्यं वा पद्यं वा?

Posted in Sanskrit at 8:54 अपराह्न द्वारा koham


पुरातनकाले संस्कृतभाषया जनाः पद्यकाव्यानि लिखन्ति स्म । बहूनि महाकाव्यानि लिखितानि सन्ति । परन्तु तावन्तः गद्यानि न सन्ति । यदि इतिहासं परिशीलयामः तर्हि पश्यामः यत् रामायणादि बहूनि महाकाव्यानि सन्ति परन्तु गद्यकाव्यानि विरलानि। लोकोक्तिः अपि आसीत् – “गद्यं हि कवीनां मानदण्डः” इति ।

परन्तु अहं चिन्तयामि पद्यकाव्यलेखनम् एव कठिणतरः खलु । यदि छन्दानुसृत्य लिखामश्चेत् ततोऽपि दुष्करः एव इति मम चिन्तनम् । अहं प्रयत्नां करोमि चेत् passable गद्यं लेखितुं शक्नोमि प्रायः । परन्तु पद्यं लेखितुं न शक्नोमि । प्रायः जनप्रवृत्ति: भिन्ना वर्तते । चिन्तितवानहं मया अपि न्यूनातिन्यूनम् एकः श्लोकः लेखनीयः इति । अतः अहं प्रयत्नां कृतवान् । प्रथमतया कस्मिन् विषये लिखामि इति चिन्तितवान् । निश्चितवान् अहं मङ्गलश्लोकरूपेण स्तोत्रं लिखामि इति । अतः उडुपिकृष्णम् स्तोतुम् एतं श्लोकं लिखितवानहम् अनुष्टुप्छन्दसि ।

वेणुनादप्रियं कृष्णं रजतपुरवासिनम् ।
मध्वाचार्यनुतं वन्दे वादिराजेन पूजितम् ॥

तदनन्तरं मया ज्ञातम् अस्माकं forum मध्ये एतत् पद्यमस्ति इति चातुर्मास्यकथा

अतः दृश्यते जनाः सन्ति ये छन्दसि लेखितुं शक्नुवन्ति ।

मम सामर्थ्यं तु तावत् नास्ति एव 😦 । परन्तु एकः प्रयत्नः आरम्भः कृतः इति समाधानमस्ति ।

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

Connecting to %s

%d bloggers like this: